Manhtuong Script

Công cụ cài đặt và xử lý lỗi tự động do manhtuong phát triển hỗ trợ các lập trình viên trong quá trình xử lý các sự cố phát sinh

View project on GitHub

Diễn Đàn Hỗ Trợ Và Xử Lý Bug:

https://diendan.manhtuong.net/

install all control

Đây là công cụ hỗ trợ cài đặt ban đầu tất cả các control vps sau

Cài Đặt CWP
Cài Đặt Kusanagi
Cài Đặt DA
Cài Đặt Cpanel
Cài Đặt Vestacp
Cài Đặt easyengine v3
Cài Đặt easyengine v4
Cài Đặt Vpssim
Cài Đặt hocvps
Cài Đặt Zimbra
Cài Đặt Zabbix Và Grafana
Cài Đặt Zabbix Agent
Cài Đặt Plesk Linux

chạy một lệnh duy nhất

curl -L control.manhtuong.net | sh

Support Install Openvpn On Centos

Support install openvpn on centos 6, 7 Unbuntu 18, 16, 14

curl -L -o openvpn.sh vpn.manhtuong.net ; chmod +x openvpn.sh ; ./openvpn.sh

Fix Bug

Xử Lý Lỗi 500 Khi mới thêm domain trên CWP one Hit
wget script.manhtuong.net/auto/cwp-fix500.sh && sh cwp-fix500.sh

Fix Một số Bug của kusanagi

Kusanagi Resource Monitor Error =»> image: https://i.imgur.com/DzZuGd6.png
Fix Kusanagi ERR_CONNECTION_REFUSED =»> image: https://i.imgur.com/H0vLnqH.png
Chọn Phiên Bản PHP Cho Kusanagi
Fix Kusanagi An error occurred =»> image: https://i.imgur.com/gR0nbwJ.png
Reinstall Cpanel, Admin Password
wget https://script.manhtuong.net/kusafix.sh && sh kusafix.sh

Hỗ Trợ Cài Đặt Một Số Phần Mở Rộng Cho vps

Mout Ổ Cứng Cho Vps
Tạo Thêm Swap
Cai Đặt Maldet
Zimbra - Login failed account in 5 minutes
Tự Động KHởi Động Lại Service iRedMail
Renew SSL Let’s Encrypt for Zimbra Virtualhost
Chặn IP Bằng IPTABLES
wget https://script.manhtuong.net/check.sh && sh check.sh
Netwwork Monitor
curl -L -o /usr/bin/mtd https://script.manhtuong.net/network/mtdev && chmod 700 /usr/bin/mtd && mtd

Support Install VPN

Support install VPNserver on centos 7

curl -L -o vpnserver.sh script.manhtuong.net/network-detection/softether-install.sh ; chmod +x vpnserver.sh ; ./vpnserver.sh

Hỗ Trợ Cài Đặt Các CMS

InvoicePlane
curl script.manhtuong.net/cms/InvoicePlane.sh -o InvoicePlane.sh && sh InvoicePlane.sh
Hỗ Trợ Cài Đặt Node.js Centos 6,7
curl -L -o node.sh node.manhtuong.net && sh node.sh

Hỗ Trợ Cài Đặt Tự Động Win

Tải Về Và Chạy File Bat Bằng Quyền Admin

Các Phần Mềm Được Cài Đặt winrar, chrome, flashplayerplugin, firefox, winscp, brave, vnc-viewer, putty, directx

https://script.manhtuong.net/windows/auto_config.bat